Re anson: 果幾科都只係六選二的major elective黎jei,不過六科中有兩科唔想讀,有一科摺左冇得讀,唯有在剩餘的三科選兩科讀,可惜三科都冇晒位


18 – 22/8


自從17號晚食宵通頂後,先發覺原來找天倒頭大睡是件不容易的事,因為中途一定有人會叫醒你的。


不說那麼多了,我又要睡覺了。